top of page

Gizlilik Politikası ve Verilerin Gizliliği

Sosyal İnovasyon Ağı'nın hizmetlerinden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmanız için internet sitemizi kullananların ve paylaştıkları bilhgilerin gizliliğini koruyoruz. Bu metin kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Gizlilik Politikası’nın amacı, Sosyal İnovasyon Ağı tarafından yönetilen https://sosyalinovasyon.net internet sitesi üyeleri/ziyaretçileri/kullanıcıları tarafından Sosyal Girişimcilik Ağı ile paylaşılan veya Sosyal İnovasyon Ağı’nın Veri Sahibi’nin siteyi kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Gizlilik Politikası'nda siz Web Sitesi'ne eriştiğinizde ve/veya siteyi kullandığınızda sizden veya sizin hakkınızda topladığımız bilgilerin kullanımı, saklanması ve paylaşılmasına yönelik uygulamalarımız açıklanmaktadır. Web Sitesini kullanarak Kullanım Şartlarını kabul etmiş olursunuz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz Sosyal İnovasyon Ağı tarafından işlenebilecektir. Sosyal İnovasyon Ağı veri sorumlusudur.

Gizlilik Politikası Kapsamı

Gizlilik Politikamız kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımızı açıklamak için hazırlanmıştır. Gizlilik Politikamızda topladığımız kişisel bilgi türleri, bu bilgileri nasıl toplayıp sakladığımız, ne amaçla kullandığımız, nasıl koruduğumuz ve kimlerle paylaşabileceğimiz açıklanmaktadır. Web Sitesi'ne yaptığınız ziyaretler esnasında topladığımız kişisel bilgiler, mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmektedir. Kişisel bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için; kişisel verilerinizde değişiklik olması durumunda bizimle en kısa sürede iletişime geçerek güncelleme yapmanızı rica ederiz. Kişisel bilgilerinizin güncel, eksiksiz ve doğru olmasını sağlamak için; Sosyal İnovasyon Ağı olarak kişisel verilerinizi güncellemenizi isteyebiliriz.

Gizlilik Politikası Kapsamında Hangi Veriler İşleniyor?

Aşağıda Sosyal İnovasyon Ağı tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Politikamız kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır:

 • Kimlik Bilgileri

 • İletişim Bilgileri

 • Başvuru Anketi Bilgileri

Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız:

Kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

 • İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

 • Doğru ve güncel olarak,

 • Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

 

Sosyal İnovasyon Ağı, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin sistem üzerinden sağlanan hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve sistemin işleyişinin iyileştirilmesi, Sosyal İnovasyon Ağı tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Sosyal İnovasyon Ağı ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişi ve kurumların hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Sosyal İnovasyon Ağı‘nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

Gizlilik Politikası Kapsamında Kişisel Verilerin Aktarımı:

Sosyal İnovasyon Ağı, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Sosyal İnovasyon Ağı hizmetleri için işbirliği yaptığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Sosyal İnovasyon Ağı Şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir.

Gizlilik Politikamız Çerçevesinde Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Sosyal İnovasyon Ağı çalışmalarını sürdürmek için kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, Sosyal İnovasyon Ağı temsilcileri vb. kanallar yoluyla toplamakta ve çeşitli hukuki sebeplerle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerindeki koşullara uygun olarak işlemektedir.

Gizlilik Politikamız Çerçevesinde Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

bottom of page